Pravidla pro formátování kódu

Ionic 2 Projekty

Pro naše projekty na Ionic 2 se používají dvoje guidelines, Guidelines pro Typescript a Angular 2 StyleGuide

Pravidla z těchto guideline, které jsou pro naše projekty nejdůležitější uvádíme níže:

Pravidla

Typescript

 • PascalCase pro pojmenovávání tříd, interfaců atd.
 • NamelCase pro pojmenovávání funkcí a proměnných
 • Nepoužívat _ pro pojmenovávání privátních funkcí a proměnných
 • Pro pojmenovávání proměnných a funkcí používat celá slova, ne pouze a, b, c, d (výjimky tvoří indexy ve forEach apod.)
 • Používat spíše undefined než null
 • Používat JSDoc styl pro psaní komentářů
 • Používat " namísto ' pro stringy
 • Namísto for pokud to jde používat array.forEach, array.map, array.filter atd..
 • Používat lambda výrazy oproti anonymním funkcím
 • Používat jako oddělovače 4 mezery

Angular

 • Jedna Component, Service, Ionic (Page, Provider), Directive, Pipe atd. na soubor
 • Používat camelCase pro pojmenovávání selektorů direktiv
 • Názvy komponent pojmenovávat malými písmeny s pomlčkami
 • Vlastní prefix pro direktivy na projektu
 • Používat konstanty (const) pro proměnné, u kterých se nebude hodnota měnit po celé používání aplikace
 • Pro pojmenovávání konstant používat camelCase
 • Nepoužívat _ pro pojmenovávání privátních funkcí a proměnných
 • Nechávat volný řádek mezi importy z modulů a aplikací
 • Importy rovnat abecedně
 • Složky pro každou logickou strukturu (Components, Directives, Pages, Providers, Services, Pipes atd.)
 • Šablony a styly pro komponenty do vlastních souborů
 • Logika v komponentách slouží pouze ke zobrazování dat, vše ostatní do providerů
 • Reusable funkce používané ve více komponentách vložit do servis (providerů)
 • Maximálně 400 řádků velká třída
 • Maximálně 75 řádků velká funkce

Pro dodržování pravidel na projektech používáme ještě tslint, který bude kontrolovat konkrétně tyto věci:

 • Používat deklarace viditelnosti (i public)
 • Řazení funkcí, properties aby byly za sebou v tomto pořadí:
  • Public static fields
  • Protected static fields
  • Private static fields
  • Public static metody
  • Protected static metody
  • Private static metody
  • Public fields
  • Protected fields
  • Private fields
  • Public konstruktor
  • Protected konstruktor
  • Private konstruktor
  • Public metody
  • Protected metody
  • Private metody
 • Nepoužívat anonymní funkce, používat arrow funkce (lambda výrazy)
 • Preferovány for-of před for-in
 • Definovat typy proměnných a návratové hodnoty
 • Volné místo před definicí typu (let foo: string)
 • Vždy používat složené závory (if, while atd.)
 • Žádné duplikátní proměnné
 • Používat undefined místo null
 • Žádné unused proměnné
 • Odsazování pomocí mezerníků
 • Odsazování 4 mezerami
 • Konce řádků LF
 • Maximální počet tříd v souboru: 1
 • Maximální počet řádků v souboru: 400
 • Používat Array<type> místo type[]
 • Používat () => x namísto () => { return x; }
 • Názvy tříd v PascalCase
 • Používat JSDoc komentáře
 • Místo (x) => f(x) používat f
 • Používat {"key": value} namísto {key: value}
 • Preferovat foo(): void oproti foo: () => void = {}
 • Řadit importy abecedně
 • Používat " namísto '
 • Středník na konci každého statementu
 • Používat mezery za if atd.

Promise

Při používání promise, pokud to jde používáme typescriptový způsob async-await (Více informací v Promise s AngularJS)

*PascalCase -> první písmeno velké, následně každé první písmeno nového slova velké
*camelCase -> první písmeno malé, následně každé první písmeno nového slova velké
*další informace o tslint pravidlech -> https://palantir.github.io/tslint/rules/

Typescript

https://github.com/Microsoft/TypeScript/wiki/Coding-guidelines

Java + Javascript

 • pro odsazování se používají 4 mezery
 • za if, for, while se dělá mezera
 • za názvem funkce se mezera nedělá
 • otevírací složená závorka se píše na konec řádku
 • za if je vždy složená závorka, nikdy ne samostatný příkaz
function bar() {

  if (je_to_blbe) {
    return;
  }

  if (a==b) {
    foo();
  } else {
    bar();
  }

  for (var i=0;i<5;i++) {
    if (...) {
      continue;
    }
    foo();
  }

  switch(a) {
  case 'a':
    blabla();
    break;
  case 'b':
    blabla();
    break;
  default:
    smula();
  }

}

Action Script

Action Script má vlastní pravidla: https://sourceforge.net/adobe/flexsdk/wiki/Coding%20Conventions/

Android

https://source.android.com/source/code-style.html

Angular 1

https://github.com/johnpapa/angular-styleguide

PHP

Code standard Prestashopu: http://doc.prestashop.com/display/PS15/Coding+Standards

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License